top of page

Algemene bepalingen

1. Alle rechtsverhoudingen tussen  Nele Colle Consulting & Solutions, Gewone commanditaire vennootschap, met KBO/BTW-nummer  0742.594.980, RPR Gent, en met maatschappelijke zetel te Lindestraat 94, 9090 Melle, België (verder ‘Nele’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. U kunt Nele steeds bereiken via het e-mailadres info@nelecolle.be of via de telefoon op het nummer +32498136554 in geval van verdere vragen.

2. Privacy. De klant geeft Nele de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Nele streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Nele verwijst dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van www.nelecolle.be kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

 

3.Intellectuele eigendom. Nele behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en materialen (zoals een online webinar) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant mag de overgemaakte uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Te denken valt aan het gebruik van een gepersonaliseerd “To Do-lijstje”. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal of boekvoorstelling/lezing is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

Nele behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Nele zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

 

4. Wijziging. Nele Colle behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatste op 26 februari 2019 geüpdatet. Op lopende overeenkomsten blijven evenwel de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 

Bepalingen m.b.t. het individueel traject en groepstraject

5. Algemene voorwaarden. In geval van een individueel traject worden deze algemene voorwaarden ten laatste aan de klant ter aanvaarding overgemaakt bij de overhandiging van het plan van aanpak met offerte en maken integraal deel uit van het plan van aanpak met offerte. In geval van groepstraject worden deze algemene voorwaarden bij de uitnodiging tot definitieve inschrijving gevoegd en maken zij daar integraal deel van uit.

 

In geval van conflict tussen de het plan van aanpak met offerte, dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving enerzijds en de algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van het plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving voorrang.

 

6. Prijsbepaling.

Individueel traject:

 

Nele start haar werkzaamheden in geval van een individueel traject steeds met een intakegesprek aan een vast tarief in euro zoals vermeld in de offerte/e-mail of op de website. Ten aanzien van particulieren zal de prijs steeds inclusief BTW zijn. Na het intakegesprek maakt Nele – indien overgegaan wordt tot het coachingtraject - een plan van aanpak op, met onder andere een schatting van het aantal sessies nodig om het door de klant vooropgestelde doel te verwezenlijken. Deze schatting is puur indicatief. Bij het plan van aanpak wordt een formele offerte gevoegd betrekking hebbende op de eerste geplande sessie(s). De sessies na het intakegesprek worden vergoed aan een prijs per uur in euro (desgevallend inclusief BTW) zoals vermeld in de offerte/e-mail en de website.

 

Groepstraject:

 

In geval van een groepstraject wordt een vast aantal sessies vastgelegd aan een vast tarief in euro voor de sessies samen (voor particulieren is de prijs inclusief BTW) zoals vermeld in de uitnodiging tot definitieve inschrijving/e-mail of de website.

 

7. Offerte/uitnodiging. De overhandiging van een plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving door Nele is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Nele en is slechts geldig ten aanzien van de persoon erin vermeld.

 

Individueel traject:

In geval van een individueel traject heeft een plan van aanpak met offerte een geldigheidsduur zoals vermeld staat op het plan van aanpak met offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na de datum van het plan van aanpak met offerte. Het omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden. Voor de duidelijkheid: uitgebreid poetsen hoort niet bij het takenpakket van Nele, net als zwaar hef- en tilwerk.

Groepstraject:

De uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen na de datum van de uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject of minder ingeval de uitnodiging minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start het groepstraject is verkregen.

8. Totstandkoming overeenkomst.

 

Individueel traject:

 

Elke overeenkomst komt pas tot stand na (i) de ontvangst van de aanvaarding van het intakegesprek, en daarna na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van het plan van aanpak met offerte door de klant én (ii) de ontvangst van het betaalde voorschot (indien van toepassing). Eventuele verlengingen of aanvullingen of wijzigingen (bv. plaats van uitvoering) van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door Nele. De klant is namelijk niet verplicht om van in het begin in te tekenen op alle door Nele vooropgestelde sessies zoals uiteengezet in het plan van aanpak. De klant kan intekenen op één enkele sessie en per sessie verlengen. Ter verduidelijking, deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt in het plan van aanpak/offerte blijven van toepassing op iedere verlenging, aanvulling of wijziging.

 

Groepstraject:

 

In geval van een groepstraject komt elke overeenkomst pas tot stand na de ontvangst van het inschrijvingsgeld door Nele. Nele zal de klant hiervan overeenkomstig berichten.

 

9. Professionaliteit en onderaannemers. Nele verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Nele is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

 

Indien Nele zich voor de uitvoering van de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de klant vragen.

 

10. Confidentialiteit. Voor Nele staat respect en discretie centraal. Wanneer Nele voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op derden (onderaannemers) - steeds na voorafgaandelijke toestemming door de klant - worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Nele is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

 

11. Medewerking klant. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht Nele van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie. Nele kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur met betrekking tot het individuele traject niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

 

12. Annulatieregeling.

 

Individueel traject:

 

Nele verstaat dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij annulering tot zeven (7) kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie, moet de klant  alsnog 10% van de prijs van de sessie(s) betalen. Bij annulering in de laatste zeven (7) kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie, moet de volledige prijs betaald worden. Indien Nele al bepaalde kosten (bv. aankoop opbergdozen) zou gemaakt hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze kosten steeds integraal vergoed te worden. Ook kan Nele steeds een hogere vergoeding vragen in het uitzonderlijke geval haar schade hoger zou zijn.

 

Nele zal het reeds betaalde voorschot steeds terugbetalen in geval van annulatie door Nele bijvoorbeeld omwille van ziekte of slechte weersomstandigheden. Nele kan desgewenst evenwel ook vragen om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum.

 

Groepstraject:

 

Nele verstaat dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij annulering tot veertien (14) kalenderdagen voor het geplande groepstraject is de klant geen annuleringsvergoeding verschuldigd en zal het reeds overgemaakte inschrijvingsgeld integraal worden teruggestort. Bij annulering in de laatste veertien (14) kalenderdagen voor het geplande groepstraject, is steeds een vergoeding van vijftig (50) euro verschuldigd, maar zal het overige deel van het reeds overgemaakte inschrijvingsgeld integraal teruggestort worden. Indien Nele al bepaalde kosten (bv. bestelling lunch, huur van locatie) zou gemaakt hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze kosten evenwel steeds integraal vergoed te worden.

Nele zal de klant het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de geplande start van het groepstraject in geval het groepstraject niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. Ook in geval van andere reden van annulatie door Nele zoals ziekte, zal Nele het reeds betaalde inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terugstorten.

13. Betalingen. De facturen van Nele zijn betaalbaar op het adres van Nele via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO (voor particulieren inclusief BTW; in B2B-relaties staat zowel de prijs excl. BT, het toepasselijke BTW-tarief en de prijs inclusief BTW vermeld) en exclusief andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen. Voor de groepstrajecten zijn de kosten evenwel meestal inbegrepen in de vaste prijs (zie op de uitnodiging tot definitieve inschrijving, e-mail of website), zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen, locatie en catering indien van toepassing. Kosten van vervoer en parkeerplaats zijn steeds voor de klant.

 

Individuele trajecten:

Nele behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Nele  is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.

De facturen van Nele zijn betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Nele geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.

 

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Nele verbonden aan de invordering van de schuld.

14. Aanvaarding opdracht. De uitvoering zal als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven (7) kalenderdagen zijn verstreken na Nele’s laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen over te maken.

 

15. Opschorting/ontbinding. Nele en de klant hebben beiden uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in de volgende gevallen:

- schending door de klant of Nele van de verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte;

- ingevolge faillissement, onbekwaamverklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant of Nele.

De opschorting/ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Nele dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen Nele en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Nele dan wel de klant.

 

16. Aansprakelijkheid. Nele verbindt zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat. De aansprakelijkheid van Nele is te allen tijde beperkt tot drie (3) keer de gefactureerde bedragen inclusief BTW.

 

In sommige gevallen is het Nele evenwel niet toegestaan de voormelde beperking in te roepen, met name in geval van:

  • een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden;

  • fout met overlijden of lichamelijk letsel tot gevolg.

 

Nele sluit de aansprakelijkheid voor de schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld of degene die de opdracht voor haar uitvoert, daarmee niet uit. Indirecte schade dient Nele evenwel nooit te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.

17. Beeldmateriaal. Tijdens een opdracht kunnen foto’s, video’s (op)genomen worden, dewelke Nele kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

Specifieke bepalingen met betrekking tot de aankoop van het boek ‘JOMO: the joy of missing out’ rechtstreeks via Nele

18. Deze algemene voorwaarden worden voor de effectieve bestelling aan de klant overgemaakt. U gaat ermee expliciet mee akkoord dat u het boek niet aankoopt met als doel het te herverkopen.

 

19. Prijsbepaling. De vaste prijs aangeduid op de website is in euro inclusief BTW. Nele behoudt zich het recht voor de prijs te wijzigen. De prijs die van toepassing is, is de prijs van het moment van de bestelling. De totaalprijs (inclusief verzendingskosten) wordt meegegeven vóór het plaatsen van uw definitieve bestelling en dient betaald te worden via overschrijving op het aangegeven bankrekeningnummer. U zult na uw bestelling een bevestiging krijgen van uw order.

 

20.Totstandkoming overeenkomst. De verkoopsovereenkomst komt evenwel pas tot stand nadat Nele de verkoopsprijs heeft ontvangen. Nele zal de klant hierover overeenkomstig berichten en de klant dan tevens een factuur overmaken.

 

21. Verzending en levering. De bestelling wordt desgevallend op kosten van de klant naar het door de klant aangegeven adres in België verzonden. Nele doet hiervoor een beroep op BPost. De levertermijn bedraagt maximaal dertig (30) dagen. Indien door omstandigheden buiten de wil van Nele om het boek uiteindelijk niet kan worden geleverd door Nele binnen de voormelde leveringstermijn (het boek is bijvoorbeeld out of stock), zal Nele de klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail op het door de klant opgegeven e-mailadres. In dit geval kan de klant ervoor kiezen om de bestelling te annuleren. Nele zal dan het door de klant reeds betaalde bedrag terugbetalen. Zodoende wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden. Nele kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een niet-tijdige levering door elementen buiten de wil van Nele om.

 

22. Herroepingsrecht. De klant heeft vanaf de dag na de levering gedurende veertien (14) kalenderdagen het recht om af te zien van de aankoop. De klant kan dit recht uitoefenen door de bestelling, voorzien van de factuur terug te sturen naar Nele. De klant dient Nele hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (een e-mail volstaat) op het hierboven aangegeven (e-)mailadres. De klant kan hiertoe gebruik maken van het modelformulier in bijlage. Op voorwaarde dat het boek nog in perfecte staat is, zal Nele de prijs van de bestelling terugbetalen binnen vijf (5) kalenderdagen na de ontvangst van de retour. De kosten met betrekking tot het retourneren van de bestelling wegens uitoefening van het herroepingsrecht vallen ten laste van de klant. Dit herroepingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op gepersonaliseerde bestellingen en andere uitzonderingen voorzien door de wet.

 

23. Gebreken. De klant is er toe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen een redelijke termijn aan Nele te melden. Klachten zullen door Nele in ieder geval slechts worden aanvaard wanner deze worden gemeld binnen zeven (7) kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de klant heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke en duidelijk omschreven klachten gericht aan Nele zullen worden aanvaard. Nele zal de klacht binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. In geval van een gegronde klacht zal Nele ofwel een nieuw exemplaar opsturen binnen de vijf (5) werkdagen, dan wel het betaalde bedrag terugstorten, naargelang de keuze van Nele. In geval van klachten met betrekking tot een bestelling of levering, is de aansprakelijkheid van Nele steeds beperkt tot de waarde van de bestelling.  

Specifieke bepalingen met betrekking tot een boekvoorstelling/lezing/workshop/webinar

24. Deze algemene voorwaarden worden bij de uitnodiging tot definitieve inschrijving gevoegd en maken er integraal deel van uit. In geval van conflict tussen de bepalingen van de uitnodiging tot definitieve inschrijving enerzijds en deze algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van de uitnodiging tot definitieve inschrijving voorrang.

 

25. Uitnodiging. De uitnodiging tot definitieve inschrijving is slechts geldig ten aanzien van de persoon tot wie de uitnodiging tot definitieve inschrijving gericht is. De uitnodiging tot definitieve inschrijving heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen na de datum van de uitnodiging tot definitieve inschrijving of minder ingeval de uitnodiging minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start van de boekvoorstelling/lezing/workshop/webinar is verkregen.

 

26. Totstandkoming overeenkomst. Elke overeenkomst komt pas tot stand na  de ontvangst van het inschrijvingsgeld door Nele. Nele zal de klant dienaangaande overeenkomstig berichten.

 

Tenzij anders overeengekomen, is het vast tarief op de website/e-mail en uitnodiging tot definitieve inschrijving weergegeven in EURO (inclusief BTW t.a.v. particulieren) en inclusief dan wel exclusief (afhankelijk van de specifieke boekvoorstelling/lezing of het online webinar) eventuele andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen, locatie en catering indien van toepassing. Kosten van vervoer en parkeerplaats zijn voor de klant.

 

De klant gaat ermee akkoord dat het online webinar onmiddellijk na de ontvangst van het inschrijvingsgeld kan beschikbaar worden gesteld door Nele en gaat expliciet mee akkoord dat hij hierdoor het herroepingsrecht verliest.

 

27.Annulatie. Nele verstaat dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant de inschrijving wenst te annuleren. De klant heeft vanaf de dag na de betaling gedurende veertien (14) kalenderdagen het recht om af te zien van de inschrijving. Dit herroepingsrecht vervalt hoe dan ook op het moment van het aanvatten van de boekvoorstelling/lezing/workshop. Het herroepingsrecht voor de online webinars vervalt op het moment waarop het webinar beschikbaar wordt gesteld voor de klant. De klant kan dit recht uitoefenen door de factuur terug te sturen naar Nele. De klant kan hiertoe gebruik maken van het modelformulier in bijlage. De klant dient Nele hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (een e-mail volstaat) op het hierboven aangegeven (e-)mailadres. Nele zal de inschrijvingsprijs terugbetalen binnen vijf (5) kalenderdagen na de ontvangst van het schrijven.

 

Nele zal de klant het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de geplande start van de boekvoorstelling/lezing/workshop of online webinar in geval deze niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. Ook in geval van andere reden van annulatie door Nele, zoals ziekte, zal Nele het reeds betaalde inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terugstorten.

 

28. Professionaliteit en onderaannemers. Nele verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Nele is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

Indien Nele zich voor de uitvoering van de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de klant vragen.

 

28. Aansprakelijkheid. Nele verbindt zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat. De aansprakelijkheid van Nele is te allen tijde beperkt tot drie (3) keer de gefactureerde bedragen inclusief BTW.

 

In sommige gevallen is het Nele evenwel niet toegestaan de voormelde beperking in te roepen, met name in geval van:

  • een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden;

  • fout met overlijden of lichamelijk letsel tot gevolg.

Nele sluit de aansprakelijkheid voor de schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld of degene die de opdracht voor haar uitvoert, daarmee niet uit. Indirecte schade dient Nele evenwel nooit te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.

 

29. Beeldmateriaal. Tijdens de boekvoorstelling/lezing of workshop kunnen foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke Nele kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de klant hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

 

Slotbepalingen

30. Overmacht. Alle elementen die, buiten de wil van Nele dan wel de klant, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Nele dan wel de klant de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs), ziekte van Nele’s kinderen, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog zullen beschouwd worden als overmacht. Nele/de klant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten zijn of haar wil of controle. Overmacht geeft Nele dan wel de klant daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

 

31. Splitsbaarheid. De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en Nele, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen.

 

32.Toepasselijke recht en rechtbank. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Nele en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Nele en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Nele haar maatschappelijke zetel heeft.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

Bijlage 1:

 

Aan Nele Colle Consulting & Solutions, Gewone commanditaire vennootschap, met KBO/BTW-nummer  0742.594.980, RPR Gent, en met maatschappelijke zetel te Lindestraat 94, 9090 Melle, België, info@nelecolle.be, telefoonnummer +32498136554:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van het boek/inschrijving voor de boekvoorstelling/lezing/workshop/webinar (*) wens/wensen (*) te herroepen:

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

algemene voorwaarden

bottom of page